Linia
Linia
auksodrone
Linia facebook instagram twitter soundcloud
Accessibility Declaration
Podmiot publiczny:
AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
al. Marszałka Piłsudskiego 16
43-100 Tychy
telefon: +48 32 479 19 50
e-mail: aukso@aukso.pl


Data publikacji strony internetowej: 2016.03.10
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020.10.09
Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 2020.10.08
Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 2022.03.31

Informacja o dostępności:

AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej AUKSO - Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (www.aukso.pl).
Strona internetowa AUKSO - Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu +48 32 479 19 50 lub pisząc na adres e–mail aukso@aukso.pl.

Dostępność architektoniczna:

Dojazd komunikacją miejską:
Najbliższy przystanek (2 minuty marszu) to Hala Sportowa, na którym zatrzymują się linie: A, C, F, W, 14, 36, Sz, 128 i 268

Dojazd samochodem:
Wjazd na parking zlokalizowany przy budynku jest możliwy od al. Piłsudskiego 16 orz od ulicy Uczniowskiej. Od strony parkingu znajdują się dwa wejścia do budynku, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzeń budynku:
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Do budynku prowadzą dwa wejścia, obydwa przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Winda osobowa umożliwia bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem.
Na parterze zlokalizowane są toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Bilety wstępu:

Bilety na wszystkie serie koncertów oraz warsztaty dla dzieci są dostępne w punktach sprzedaży Ticketmaster na terenie całego kraju (w Tychach w sklepie Media Markt), w sklepie internetowym https://www.ticketmaster.pl oraz w Mediatece na godzinę przed koncertem (w przypadku dostępności miejsc).

Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniowie, studenci do 26. roku życia, renciści, emeryci, osoby niepełnosprawne, posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

al. Marszałka Piłsudskiego 16
43-100 Tychy / Poland
aukso@aukso.pl

NIP: 6462941823
REGON: 363978687
PEKAO S.A. 28 1240 1330 1111 0010 7520 1114
Cultural Institution of the City of Tychy
co-managed by
the Ministry of Culture and National Heritage
Tychy Dobre Miejsce MKiDN